ارائه ی مطالب کمک آموزشی و درسی پایه ی دهم دبیرستان ( دوره ی دوم متوسطه) متشکل از گروهی 3 نفره 


ما برای رقابت نیامده ایم . برای انجام وظیفه آمده ایم